Regulamin sklepu internetowego Diety Od Brokuła

1 Definicje

 1. Diety Od Brokuła/Spółka – Diety od Brokuła Torłop Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000854068, NIP: 527-293-32-40;
 2. Sklep/Serwis –serwis internetowy działający pod adresem https://dietyodbrokula.pl/gadzety.html oferujący sprzedaż Produktów. Właścicielem Sklepu jest Diety Od Brokuła;
 3. Produkt – oferowany przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu produkt stanowiący aktualną ofertę Diety Od Brokuła – z wyłączeniem produktów w postaci gotowych posiłków lub diet oferowanych przez Spółkę;
 4. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, nabywająca od Spółki Produkt. Za Kupującego uważa się zarówno podmiot posiadający konto w Serwisie jak i osobę dokonującą zakupu bez korzystania z opcji założenia konta.
 5. Konto/Konto Klienta – indywidualnie przydzielony Klientowi dostęp do części zasobów Serwisu umożliwiający dokonanie zakupu Produktu, w tym kontakt ze Spółką.

2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym nabywania Produktów przez Kupującego, a także warunki reklamacji i inne.
 2. Regulamin nie dotyczy warunków nabywania przez klientów Spółki pojedynczych posiłków lub kompleksowych diety przeznaczonych do spożycia.
 3. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a dokonując zakupu Produktu akceptuje jego treść.
 4. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu z poziomu swojego Konta, pobierając go z zasobów Serwisu pod adresem https://dietyodbrokula.pl/sklep-regulamin albo kierując wiadomość e-mail na adres e-mail: sklep.kontakt@dietyodbrokula.pl.
 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Diety od Brokuła danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży Produktu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Diety od Brokuła określone zostały w zakładce RODO – INFORMACJE, Serwisu www.dietyodbrokula.pl dostępnej pod adresem: https://dietyodbrokula.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/.

3 Założenie Konta

 1. Założenie konta w Serwisie możliwe jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza udostępnionego w zakładce „Logowanie/Rejestracja” w Serwisie.
 2. Rejestrując się w Serwisie Klient zobowiązany jest do podania:
  1. imienia i nazwiska albo nazwy (w wypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną),
  2. adresu,
  3. adresu e-mail,
  4. numeru telefonu,
  5. siedziby, NIP oraz formy prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli Konto służyć będzie realizacji zamówień związanych z prowadzoną działalnością.
 3. Rejestracji Klienta będącego osobą fizyczną może dokonywać wyłącznie dana osoba fizyczna lub jej pełnomocnik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednie umocowanie do działania.
 4. Rejestracji Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, mogą dokonywać jej organy działający w granicach kompetencji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz treści dokumentów założycielskich.

4 Korzystanie z Serwisu

 1. Klient może posiadać tylko jedno Konto. W szczególnie uzasadnionych przypadkach administrator Serwisu może wyrazić zgodę na założenie większej liczby Kont.
 2. Dane wprowadzone do Serwisu są także danymi wykorzystywanymi w związku z realizacją umowy sprzedaży Produktów. Jakakolwiek zmiana danych Klienta wymaga uprzedniego poinformowania Diety od Brokuła poprzez wprowadzenie nowych danych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Niedozwolone jest jakiekolwiek udostępnianie danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Konta Klienta. W sytuacji naruszenia zakazu wymienionego w zdaniu poprzednim Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje z tym związane.
 4. Diety od Brokuła zastrzega możliwość dokonywania weryfikacji nowo założonych Kont Klienta trwającej nie dłużej niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin. W razie przekazania danych nieprawdziwych, nieprecyzyjnych, niemożliwych do zweryfikowania lub w inny sposób stwarzających wątpliwości co do tożsamości Klienta, Diety od Brokuła przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta.
 5. W przypadku stwierdzenia łamania przez Klienta zasad Regulaminu Spółce przysługuje uprawnienie do zawieszenia Klientowi dostępu do Konta oraz wezwanie Klienta do zaniechania naruszeń. Brak reakcji ze strony Klienta, a zwłaszcza dalsze naruszenie Regulaminu skutkować będzie całkowitym zablokowaniem dostępu do Konta i usunięciem go.
 6. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia przypisanego mu Konta. Dyspozycję usunięcia Konta należy kierować na adres e-mail Diety od Brokuła zamieszczony w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Konto Klienta może zostać usunięte wyłącznie, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Klienta posiadają status "zakończone".

5 Składanie zamówień

 1. Zawarcie umowy obejmującej sprzedaż Produktu następuje w drodze złożenia przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu, zamówienia obejmującego zakup określonej ilości Produktów oraz przyjęcie przez Diety od Brokuła zlecenia do realizacji.
 2. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem Serwisu poprzez wybór:
  1. określonej kategorii Produktów,
  2. ilości Produktów,
  3. innych cech identyfikujących Produkt.
 3. Po uzyskaniu przez Spółkę kompletnego i poprawnego zamówienia obejmującego wolę zakupu Produktów – Diety Od Brokuła prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Przekazanie przez Spółkę potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim materializuje po stronie Kupującego obowiązek dokonania płatności zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz informacją zawartą w potwierdzeniu.
 4. Składając zamówienie Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 5. Klient posiadający Konto składa zamówienie przy wykorzystaniu danych, w tym adresu dostawy, przypisanych do jego konta. Klientowi przysługuje uprawnienie do zmiany danych dostawy na inny niż wskazany w zdaniu poprzednim najpóźniej na etapie składania zamówienia.
 6. Wszelkie ceny towarów prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług) i wyrażone są w polskich złotych.
 7. Ceny poszczególnych Produktów nie zawierają kosztów dostawy, prowizji za dokonanie płatności oraz innych należności zwiększających wartość zamówienia.
 8. Diety Od Brokuła rozpoczynają realizacją zamówienia złożonego przez Klienta wyłącznie po uprzednim zaksięgowaniu całej należności z tytułu ceny sprzedaży Produktów wraz z dodatkowymi kosztami (dostawy itp.).
 9. Wszelkie zamówienia realizowane są niezwłocznie z zastrzeżeniem, iż Sklep działa w dni robocze, od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 08:00 do 16:00. Realizacja zamówienia złożonego oraz opłaconego poza godzinami działania Sklepu rozpocznie się kolejnego dnia roboczego.

6 Płatności

 1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Spółce uzależniona będzie od parametrów złożonego zamówienia i zostanie określona w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Płatności Klientów odbywać się mogą wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności natychmiastowych (np. przelewy24.pl) udostępnionego przez Diety Od Brokuła.
 3. Zmiana operatora płatności elektronicznych lub któregokolwiek z systemów wymienionych w § 6 Regulaminu nie wymaga zmiany Regulaminu.
 4. Klient udziela Spółce upoważnienia do dokonywania potrąceń wierzytelności przysługującej Diety Od Brokuła z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu z jakąkolwiek wierzytelnością Klienta (w tym związaną z ewentualnym programem lojalnościowym.
 5. Spółka zastrzega wyłączne prawo własności Produktów do czasu uiszczenia przez Kupującego 100% (słownie: stu procent) należnego wynagrodzenia.
 6. Zamówienie złożone oraz nieopłacone w terminie 3 dni od dnia jego złożenia zostaje anulowane bez uprawnień do formułowania względem Spółki jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

7 Wysyłka

 1. Zamówione Produkty wysyłane są pod adres wskazany w treści zamówienia. Sklep nie ma obowiązku poinformowania Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
 2. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem jednego z operatorów współpracujących ze Spółką i wskazanych w informacjach znajdujących się w Serwisie.
 3. Sprzedawca nie zakłada możliwości realizowania dostawy Produktów przy wykorzystaniu operatora zapewnionego przez Kupującego.
 4. Ryzyko utraty oraz zniszczenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą wręczenia przez Sprzedawcę - kurierowi/operatorowi przesyłki zawierającej Produkty.
 5. Szczegółowe zasady doręczania przesyłek określone zostaną każdorazowo w regulaminach dostawców określonych w Serwisie. Diety Od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz warunki dostawy wynikające z właściwych regulaminów dostawców.
 6. Wszelkie reklamacje związane z nienależytym doręczeniem przesyłki zawierającej Produkty, w tym opóźnieniem w doręczeniu, uszkodzeniem przesyłki, uszkodzeniem Produktów, rozpatrywane będą przez właściwego dostawcę, w oparciu o przyjęte przez niego zasady.
 7. Spółka zobowiązuje się do współpracy z Kupującym oraz dostawcą w zakresie wyjaśnienia przyczyn oraz okoliczności objętych reklamacjami Użytkownika.
 8. Jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące sposobu doręczenia przesyłki zawierającej Produkty, w tym dotyczące zniszczenia lub uszkodzenia Produktów, należy zgłaszać wyłącznie w obecności przedstawiciela dostawcy poprzez sporządzenie stosownego protokołu.
 9. Reklamacje w zakresie doręczenia Produktów zgłaszane z naruszeniem § 7 ust. 8 Regulaminu traktowane będą jako nieskuteczne.
 10. Po dokonaniu zamówienia Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Produktu zgodnie z wybraną opcją dostawy. Za brak możliwości dostarczenia Produktu w wyznaczonym terminie lub brak możliwości kontaktu kuriera/kierowcy z Klientem w terminie planowanego doręczenia przesyłki odpowiada Klient. W przypadku nieodebrania zamówionego Produktu, Klient zostaje obciążony kosztem przesyłki zwrotnej oraz kosztem ponownej wysyłki.

8 Odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z przepisami art. 27 i następnych ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa Spółki, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny – w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.
 2. Formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i dostępny jest w zasobach Serwisu.
 3. W sytuacji odstąpienia od umowy w trybie opisanym w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, Klient ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Produkty zwrócone w efekcie odstąpienia od umowy w trybie opisanym w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, powinny być w stanie kompletnym (ewentualny zestaw Produktów podlega zwrotowi w całości), nieuszkodzonym, zawierającym oryginalne metki oraz opakowanie.
 5. Zwrot środków uiszczonych przez Klienta następuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia do Spółki oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie zbieżnej z formą dokonania płatności przez Klienta.

9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad lub usterek w zakresie funkcjonowania Serwisu, a także realizacji złożonego zamówienia, poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego zamieszczonego w Serwisie w zakładce „Reklamacje” albo poprzez skierowanie pisemnej reklamacji na adres siedziby Sprzedawcy, sporządzonej według wzorów zamieszczonych w Serwisie w zakładce „Reklamacje”.
 2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać co najmniej:
  1. dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika (np. firmę, NIP, imię i nazwisko, osobę uprawnioną do uzyskania odszkodowania),
  2. dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
  3. nr transakcji/zamówienia, co do którego zgłoszono reklamację,
  4. opis zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu lub realizacji zamówienia,
  5. dokumentację fotograficzną ukazującą wady lub usterki Produktu.
 3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia do Diety Od Brokuła reklamacji sporządzonej zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Powyższy termin może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy specyfika złożonej reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Stosowna informacja dotycząca zmiany terminu rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi.
 4. Roszczenia z tytułu wad lub usterek niewidocznych w chwili doręczenia przesyłki (np. uszkodzeń) winny zostać zgłoszona nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia przesyłki zawierającej Produkty. Zgłoszenie reklamacji z naruszeniem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim skutkować będzie odrzuceniem reklamacji bez konieczności uzasadnienia.
 5. Diety Od Brokuła może żądać od Klienta przedłożenia dodatkowych informacji oraz dokumentów poza wymienionymi w § 9 ust. 2 Regulaminu.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Spółka dokonuje wymiany uszkodzonego Produktu na nowy albo niezwłocznie usunie istniejącą wadę, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Zwrot środków zgodnie ze zdaniem poprzednim następuje w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, w formie zbieżnej z formą dokonania płatności przez Klienta.
 7. Koszt odesłania towaru pokrywa Spółka, która jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia przesyłek zwrotnych w transporcie oraz ewentualne zaginięcia przesyłek nierejestrowanych.
 8. Spółka nie odbiera przesyłek „za pobraniem”, jak również reklamacji odsyłanych bez wcześniejszego powiadomienia Diety Od Brokuła w trybie określonym w Regulaminie.
 9. Diety Od Brokuła ponosi odpowiedzialność z tytułu prawidłowej realizacji zamówienia przyjętego do realizacji i należycie opłaconego przez Kupującego.
 10. Odpowiedzialność Spółki jest wyłączona w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyta realizacja zamówienia wynika z:
  1. działania siły wyższej,
  2. przyczyn występujących po stronie Klienta lub osoby trzeciej, którą Klient posługiwał się przy składaniu oraz realizacji zamówienia, nie wywołanych winą Sklepu,
  3. właściwości materiałów wybranych przez Kupującego,
  4. powodu naruszenia przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Spółka nie odpowiada z tytułu utraconych przez Klienta lub osobę trzecią korzyści, zysków lub dochodu.

10 Postanowienia końcowe

 1. W celu skorzystania z cennika, oferty, formularza zamówień, regulaminu, dostępnych za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest: urządzenie z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarką internetową (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla) oraz aktywne konto poczty elektronicznej i numer telefonu nieprzypisanego wcześniej do innego Klienta Diety od Brokuła.
 2. Klient akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Diety od Brokuła. Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników i współpracowników Diety od Brokuła, a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
 3. Diety Od Brokuła jest uprawniona do odmowy wykonania złożonego zamówienia bez podania przyczyny, zwłaszcza jeśli jego realizacja naruszałaby przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i całej Unii Europejskiej). Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o odmowie realizacji zamówienia.
 4. Kontakt ze sklepem możliwy jest w dniach roboczych od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 10:00 do 15:00 pod adresem e-mail: sklep.kontakt@dietyodbrokula.pl oraz pod nr telefonu: 58 727 27 27.