Diety od Brokuła

Polityka prywatności i obowiązek informacyjny RODO Diety od Brokuła

1 Definicje

 1. Administrator/Sprzedawca – Diety od Brokuła Torłop Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000854068, posiadająca NIP: 527-293-32-40.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z oferty Sprzedawcy lub zamierzająca z niej korzystać.
 3. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.dietyodbrokula.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.

2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych Klienta korzystającego z Serwisu.
 2. Niniejszy dokument stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej jako RODO.

3 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu jest Diety od Brokuła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000854068, posiadająca NIP: 527-293-32-40.
 2. Z Administratorem można kontaktować się w formie pisemnej na adres siedziby: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@dietyodbrokula.pl.

4 Inspektor ochrony danych

 1. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (dalej również jako: IOD) w osobie Magdaleny Sikory.
 2. Z IOD można kontaktować się w formie pisemnej na adres siedziby: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rodo@dietyodbrokula.pl oraz telefonicznej na numer: +48 530 881 676

5 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi lub osób fizycznych będących częścią struktury Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną zgodnie z regulacjami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.
 2. Administrator stosuje wymagane wymienionymi w § 4 aktami prawnymi środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą i zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych osobowych oznaczonych w Regulaminie Serwisu (dostępnym pod adresem: dietyodbrokula.pl/regulamin-serwisu oraz dietyodbrokula.pl/regulamin-cateringu-okolicznosciowego), a także formularzach kontaktowych, znajdujących się w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym dla założenia i prowadzenia Panelu Klienta oraz złożenia i realizacji Zamówienia. Odmowa podania danych skutkować może brakiem możliwości obsługi, zrealizowania Zamówienia lub świadczenia usług na rzecz Klienta.
 4. Administrator przetwarza również dane osobowe podane przez Klientów w formularzu kontaktowym, znajdującym się w Serwisie, wniesionych przez Klientów reklamacjach, skargach, wnioskach i pytaniach oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków, jak również dane dotyczące Zamówienia.
 5. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • prowadzenia Panelu Klienta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • świadczenia usług w oparciu o zawarte umowy, przygotowania do zawarcia umowy oraz realizacji Zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów będących prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przyjmowania, rozpatrywania i odpowiedzi na reklamacje, skargi i wnioski oraz pytania Klientów, przetwarzania danych podanych przez Klienta w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, które są prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, jak i innych przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań Klientów, wykrywania botów i nadużyć w usługach, a także dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • świadczenia usług poradnictwa dietetycznego na życzenie Klientów na postawie wyrażonej przez Klienta zgody na przetwarzanie danych szczególnych dotyczących zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 6. Korzystając z usług Sprzedawcy zarówno za pośrednictwem Serwisu, jak i poprzez inne formy kontaktu, także na wstępnym etapie ustalania warunków współpracy, Klienci powierzają Administratorowi swoje dane osobowe.
 7. Poza sytuacjami wyrażenia wyraźnej zgody przez Klienta Sprzedający uprawniony będzie także do przetwarzania danych osobowych Klientów celem podjęcia działań na żądanie Klienta, złożone jeszcze przed zawarciem umowy.
 8. Mając na uwadze zapewnienie indywidualnie dostosowanej oferty, a także w toku procedury zmierzającej do zawarcia lub wykonania umowy oraz w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Klienta Sprzedawca może stosować profilowanie rozumiane jako przetwarzanie danych osobowych, polegające na ich wykorzystaniu do analiz lub prognoz dotyczących indywidualnych zainteresowań i preferencji Klienta.
 9. Sprzedawca nie podejmuje decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Klienta.

 10. 6 Okres przechowywania danych osobowych

  1. Dane osobowe Klientów przechowywane będą przez Sprzedawcę formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez następujący okres:
   • dane dotyczące prowadzenia konta w Panelu Klienta – przez okres jego utrzymania w Serwisie i nie dłużej niż do momentu usunięcia konta w Panelu Klienta, wykonanego również na żądanie Klienta;
   • dane związane z realizacją Zamówień, prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej – przez 5 lat od zakończenia roku, w którym ich dokonano, chyba że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń bądź innymi przepisami prawnymi regulującymi m.in. zobowiązania podatkowe nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
   • dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta;
   • li>dane związane z celami archiwalnymi, przyjmowania, rozpatrywania i odpowiedzi na reklamacje, skargi i wnioski oraz pytania Klientów, przetwarzania danych podanych przez Klienta w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń tj. przez 6 lat od zakończenia roku, w którym dokonano ostatniego Zamówienia, okres ten ulega przedłużeniu o okres ewentualnego przerwania lub zawieszenia terminu przedawnienia;
   • dane szczególne dotyczące zdrowia przekazane przez Klienta w celu świadczenia usług poradnictwa dietetycznego - do dnia wycofania przez zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Dane Klientów co do zasady są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem istniejącego po stronie Klientów uprawnienia do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po skutecznym odwołaniu zgody w myśl zdania poprzedniego, Sprzedawca przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Sprzedawca oraz jakie mogą być kierowane w stosunku do Sprzedawcy.
  3. Okresy przetwarzania danych osobowych wymienione w § 6 ust. 1 niniejszej polityki mogą ulec modyfikacji w zakresie w jakim wymagać tego będą przepisy szczególne, np.: ustawa o rachunkowości.

  4. 7 Udostępnianie danych

   1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
   2. Sprzedający przewiduje możliwość przekazania lub powierzania danych osobowych Klientów następującym podmiotom:
    • dostawcom usług transportowych;
    • dostawcom usług pocztowych oraz kurierskich,
    • dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem,
    • dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej,
    • dostawcom usług prawnych,
    • dostawcom usług księgowych
    • dostawcom płatności elektronicznych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.
   3. Podmioty, z którymi głównie współpracuje Administrator, mają siedzibę w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
   4. W sytuacji, gdy jest to konieczne, Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG, takim dostawcom usług jak Microsoft, Google, którzy mają siedzibę poza terytorium EOG, z zachowaniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. Dodatkowo Administrator informuje, iż skorzystanie przez Klienta w Serwisie z wtyczek społecznościowych może wiązać się z przekazaniem danych osobowych poza terytorium EOG, gdzie znajdują się serwery mediów społecznościowych określonych w §9 Polityki prywatności.

   5. 8 Prawa Klientów

    1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
    2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
     • prawnie uzasadniony interes Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;
     • zgoda Klienta – Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem;
     • zawarcie i wykonanie umowy lub przetwarzanie na podstawie zgody Klienta – Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych.
    3. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

    9 Wtyczki społecznościowe


    Celem prowadzenia Serwisu w sposób bardziej atrakcyjny i umożliwiający większą indywidualizację Sprzedawca umieszcza w Serwisie tzw. „wtyczki społecznościowe” pochodzące z następujących serwisów:

    1. Facebook – Serwis zawiera pola „Lubię to” lub „Podziel się” powiązane z serwisem Facebook (www.facebook.com), po skorzystaniu z któregokolwiek z ww. pól Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Facebook albo stronę główną konta Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Facebook). Polityka prywatności Facebook udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;
    2. YouTube – Serwis może zawierać filmy wideo udostępniane z serwisu YouTube (www.youtube.com). W związku z tym w Serwisie umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. Polityka prywatności serwisu YouTube udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;
    3. Instagram - Serwis zawiera odniesienie do serwisu Instagram. Korzystając z tego odniesienia Klient zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Instagram albo stronę główną konta Klienta tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Instagram). Polityka prywatności Instagram udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis.

    10 Polityka plików „cookies”

    1. Sprzedawca informuje, że Serwis korzysta z tzw. plików „cookies”– niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach odwiedzanych przez Klienta oraz o ich aktywności. Pliki „cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
    2. Pliki „cookies” nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub „trojanów”, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.
    3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klienta. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
    4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików ”cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) - dodatkowe informacje dostępne są na odpowiednich stronach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
    5. Ograniczenie stosowania plików „cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
    6. Sprzedawca korzysta z następujących rodzajów plików „cookies” i innych tego typu technologii, rozróżnianych z uwagi na:
     • czas ich działania;
     • sesyjne - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania;
     • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Klienta;
     • cel jakiemu służą;
     • zapewnienie bezpieczeństwa – wsparcie rozwiązań technicznych przeciwdziałających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym w Serwisie;
     • usprawnienie funkcjonalności Serwisu – polegające na „zapamiętywaniu” preferencji Klienta i służące personalizacji interfejsu;
     • określenie wydajności – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu
     • tworzenie statystyk;
     • dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do preferencji Klienta;
     • zapewnienie działania usług i aplikacji – np. pliki uwierzytelniające niezbędne do świadczenia usług wymagających uwierzytelnienia.
    7. Inne technologie wykorzystywane przez Sprzedawcę dotyczą m. in. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych. Wśród rozwiązań technicznych stosowanych przez Sprzedawcy znajdują się przede wszystkim:
     • analityka stron www – Google Analytics,
     • tagi remarketingowe – Google AdWords,
     • usługi Pixel Facebook.