Diety od Brokuła

REGULAMIN Cateringu okolicznościowego "od Brokuła"

1 Definicje

Przez użyte w niniejszym regulaminie bądź zawartej z Zamawiającym Umowie skróty i terminy należy rozumieć:

 1. Adres – dokładny adres dostawy podany przez  Zamawiającego podczas składania zamówienia, pod który Wykonawcza dostarczy posiłki stanowiące zamówienia, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu/mieszkania lub informację o sposobie i miejscu pozostawienia posiłków.
 2. Formularz internetowy – formularz kontaktowy dostępny pod adresem: www.dietyodbrokula.pl/catering-okolicznosciowy.
 3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1740 z późn. zm.).
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Obsługa kelnerska - usługa polegająca na delegowaniu ustalonej z Klientem ilości personelu celem podawania bądź wydawania w trakcie trwania Zlecenia posiłków dostarczonych przez Wykonawcę przez przedstawicieli Wykonawcy.
 6. Obsługa techniczna - usługa polegająca na organizacji miejsca wykonania Zlecenia m.in. poprzez rozstawienie sprzętu, naczyń przez przedstawicieli Wykonawcy.
 7. Oferta – wykaz posiłków i usług, które mogą być zamówione przez Zamawiającego, a następnie przygotowane, dostarczone i świadczone przez Wykonawcę pod wskazanym adresem za cenę wymienioną w jej treści.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług cateringu okolicznościowego na warunkach wskazanych pod adresem internetowym: www.dietyodbrokula.pl/catering-okolicznosciowy.
 9. Serwis Internetowy - witryna prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.dietyodbrokula.pl/catering-okolicznosciowy.
 10. Spółka/Wykonawca – Diety od Brokuła Torłop Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000854068, posiadająca NIP: 527-293-32-40.
 11. Teren Dostawy – oznacza obszar administracyjny miast na prawach powiatu Gdańsk, Sopot, Gdynia oraz powiatów wejherowskiego, kartuskiego oraz puckiego.
 12. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a Wykonawcą, której przedmiotem jest sprzedaż usługi cateringowej.
 13. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020, poz. 287 z późn. zm.).
 14. Zakład produkcyjny Wykonawcy – zakład produkcyjny położony w Rumi (kod pocztowy 84-230), przy ul. Zakopiańskiej 1.
 15. Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z oferty Spółki lub zamierzająca z niej korzystać.
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane bezpośrednio u Wykonawcy, za pomocą formularza internetowego, telefonicznie, lub drogą  e-mail.
 17. Zlecenie - usługa dostarczenia cateringu wraz ze sprzętem gastronomicznym, obsługą, w zakresie ustalonym z Zamawiającym w miejscu zorganizowanym i wskazanym przez Zamawiającego.

2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin cateringu okolicznościowego ,,Diety od Brokuła” określa sposób świadczenia usług przez Wykonawcę, zasady zawierania umowy, realizację zamówień, prawa i obowiązki Zamawiającego, a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
 2. Zamawiający korzystający z oferty cateringu okolicznościowego ,, Diety od Brokuła” umieszczonej na serwisie internetowym zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a zatwierdzając ofertę Wykonawcy oraz zawierając Umowę z Wykonawcą dokonuje akceptacji treści Regulaminu.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Wykonawcę określone zostały w zakładce RODO - INFORMACJE Serwisu dietyodbrokula.pl dostępnej pod adresem: https://dietyodbrokula.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/.

3 Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca oświadcza, iż został wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.) oraz posiada wszelkie niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej i cateringowej.
 2. Wykonawca przygotowuje posiłki zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.)
 3. Wykonawca zapewnia, iż dostarcza posiłki transportem, spełniającym warunki sanitarne Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w sposób gwarantujący utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przywożonych potraw.
 4. Posiłki dostarczone będą zgodnie z wolą Zamawiającego posiadających atest opakowaniach lub naczyniach stanowiących własność Wykonawcy.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz Umowie zawartej z Zamawiającym.

4 Składanie zamówień

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu posiłków okolicznościowych bądź produktów garmażeryjnych zamówionych przez Zamawiającego z oferty przedstawionej w Serwisie internetowym do miejsca określonego przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do powiększenia bądź zmniejszenia oferty o nowe posiłki. Aktualizacja listy posiłków dostępnych do zamówienia w serwisie internetowym nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Wykonawca dopuszcza możliwość odbioru przez Zamawiającego Zamówienia w Zakładzie Produkcyjnym Wykonawcy.
 4. Minimalna wartość zamówienia wynosi 10 000,00 zł.
 5. Zamówienia składane są przez Zamawiającego za pośrednictwem Formularza internetowego, telefonicznie pod numerem infolinii +48 587272223 bądź adresem poczty elektronicznej okolicznosciowy@dietyodbrokula.pl.
 6. W trakcie składania zamówienia za pośrednictwem Formularza internetowego, telefonicznie bądź adresem poczty elektronicznej należy podać następujące informacje niezbędne do jego realizacji Zamówienia:
  1. dane Zamawiającego, obejmujące: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawnej dodatkowo firmę, adres siedziby i NIP;
  2. daty i godziny dostarczenia posiłków,
  3. adresu dostawy,
  4. listy wybranych posiłków z oferty Wykonawcy i ilości porcji.
 7. W odpowiedzi Zmawiający otrzyma wiadomość e-mail zwrotny ze szczegółową ofertą zawierając wykaz cen i kosztów dostawy.
 8. Wykonawca dopuszcza doprecyzowanie zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
 9. Akceptacja oferty Wykonawcy może nastąpić wyłącznie drogą mailową.
 10. Po przyjęciu oferty zamówienia Wykonawca udostępnia Zamawiającemu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej draft Umowy na usługi cateringowe.
 11. Umowa na usługi cateringowe zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności wybrane posiłki, formę ich dostawy, całkowitą wartość zamówienia oraz informację o terminie wykonania Umowy.
 12. Z chwilą otrzymania drogą elektroniczną podpisanej przez Zmawiającego umowy, Wykonawca przystępuje do realizacji zamówienia.

5 Warunki realizacji Zamówienia oraz płatności

 1. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia na Terenie Dostawy przez własnych dostawców.
 2. Posiłki dostarczane są wedle wyboru Zamawiającego w formie posiłków ciepłych, zimnych bądź dań gotowych do „zgrillowania”.
 3. Zamawiający może zlecić Wykonawcy do wykonania kompleksową usługę cateringową w postaci dostawy posiłków, niezbędnego sprzętu do realizacji Zlecenia oraz obsługi kelnerskiej bądź technicznej.
 4. Cena dostawy posiłków uzależniona jest od odległości pomiędzy Zakładem produkcyjnym Wykonawcy a Adresem dostawy, zgodnie z poniższym wykazem:
  1. 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) brutto - do 30 km;
  2. 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia) brutto – powyżej 30 km do 70 km.
 5. Dostawa powyżej 70 km wyceniana jest indywidualnie dla Zamawiającego i przedstawiana jest najpóźniej w chwili złożenia przez Wykonawcę Oferty Zamawiającemu przed zawarciem Umowy.

 6. W przypadku, gdy Zlecenie obejmuje również obsługę techniczną bądź kelnerską i w związku z tym powstaną w miejscu świadczenia usług odpady bądź śmieci, które Zmawiający zleci do utylizacji Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest uiścić kwotę 100,00 zł brutto w terminie 7 dni od dnia realizacji usługi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
 7. Cena obsługi technicznej lub kelnerskiej wynosi 100,00 zł brutto za godzinę, licząc od 1 osoby przydzielonej do obsługi Zlecenia Zamawiającego i przez niego zaakceptowanej.
 8. Zamówienia przyjmowane są minimum siedem dni przed dniem planowanego terminu wykonania umowy.
 9. Zmiana Zamówienia oraz Umowy możliwa jest najpóźniej na siedem dni przed terminem dostawy.
 10. Zamawiający zobowiązany jest w terminie trzech dni od dnia podpisania Umowy bądź finalnego zaakceptowania oferty Wykonawcy do zapłaty zaliczki w wysokości 30% wartości całości zamówienia, na podstawie wystawionej i przesłanej do Zamawiającego Faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jej treści. Brak wpłaty zaliczki w terminie uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.
 11. Zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wartości całkowitego zamówienia.
 12. Pozostała cena zamówienia, pomniejszona o kwotę uiszczonej zaliczki, zostanie uiszczona przez Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jej treści najpóźniej do dnia poprzedzającego dostawę Zamówienia. Brak wpłaty pozostałej części Zamówienia w terminie uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.
 13. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Wykonawcy.
 14. W przypadku zmiany zamówienia w czasie jego realizacji, Zamawiający zobowiązany jest uiścić różnicę w zamówieniu. Zmiana zostanie ustalona z klientem indywidualnie.
 15. Całkowitą wartość zamówienia określa każdorazowo treść Umowy bądź zaakceptowana przez Zamawiającego oferta.
 16. W przypadku nieodebrania przez Zamawiającego Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością nie zgłoszoną Wykonawcy w dniu dostawy bądź błędnie podanym adresem, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie dostarczony, a umowę za wykonaną.
 17. W sytuacji odmowy odbioru posiłków w dniu realizacji Umowy przez Zamawiającego, w tym szczególności niedopuszczenie personelu Wykonawcy do lokalu wyznaczonego w zamówieniu jako miejsce dostawy usługi cateringowej, a także wszelkie inne działania lub zaniechania ze strony Zamawiającego lub osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, uniemożliwiające lub istotnie utrudniające personelowi Wykonawcy zrealizowanie Usługi dostarczenie produktów zostanie uznane za skuteczne. W tym przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do pełnego wynagrodzenia wynikającego z Umowy.
 18. W przypadku dostarczenia posiłków w naczyniach stanowiących własność Wykonawcy, Wykonawca zastrzega sobie możliwość ich odbioru pod adresem dostawy na swój koszt najwcześniej następnego dnia roboczego przypadającego po dniu terminu realizacji Umowy najpóźniej w terminie 7 dni po terminie realizacji przedmiotu Umowy. Możliwe jest również osobisty zwrot naczyń stanowiących własność Wykonawcy w Zakładzie produkcyjnym Wykonawczy po wcześniejszym umówieniu terminu. Naczynia powinny być oddane w stanie nie gorszym niż otrzymany przez Zamawiającego. W sytuacji braku zwrotu naczyń bądź zwrotu w stanie uniemożliwiającym ich dalsze użytkowanie Zamawiający zostanie obciążony kosztami nabycia nowych przedmiotów o zbliżonej właściwości i jakości na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Wykonawcę.

6 Odstąpienie od umowy (rozwiązanie umowy)

 1. Uwzględniając przedmiot Umowy mający charakter świadczenia usług w zakresie gastronomii, w której oznaczono dzień świadczenia usługi, stosownie do brzmienia przepisów art. 38 pkt 4 i 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 2. Wykonawca dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (odwołania realizacji Umowy) w terminie:
  1. na 7 dni przed dniem realizacji usługi wskazanym w Umowie – w tym przypadku Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia w wysokości uiszczonej przez Zamawiającego zaliczki, a tym samym do jej zatrzymania;
  2. na 2 dni przed dniem realizacji usługi wskazanym w Umowie - w tym przypadku Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia w wysokości 50 % wartości zamówienia;
  3. na 1 dzień przed dniem realizacji usługi wskazanym w Umowie - w tym przypadku Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia w wysokości 70 % wartości zamówienia.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej lub złożenia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod rygorem nieważności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Umowy.

7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje ilościowe dotyczące przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązany jest zgłosić przy czynności sporządzenia protokołu odbioru podczas dostawy produktów. Zastrzeżenia zgłoszone po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie będą uwzględniane.
 2. Reklamacje jakościowe związane z realizacją Umowy oraz związane z funkcjonowaniem Serwisu mogą być składane w formie pisemnej na adres siedziby Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: okolicznosciowy@dietyodbrokula.pl.
 3. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. identyfikację Zmawiającego (imię i nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu).
  2. opis zdarzenia, wad posiłku, będącego podstawą reklamacji, dokumentację fotograficzną oraz okoliczności uzasadniające jej złożenie.
 4. W przypadku nie spełnienia przesłanek w § 7 ust. 1 – 2, reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawianego.
 5. Reklamacje rozpatruje Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego Sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Wykonawcą.

8 Odpowiedzialność Wykonawcy

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Zamawiającego błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych osobowych lub kontaktowych) lub działanie Zamawiającego w sposób utrudniający, uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Wykonawcę.

9 Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Spółki. Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników Spółki, a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności serwisu internetowego, z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Klient zostanie powiadomiony przez Spółkę o zmianie Regulaminu na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 4. Zmiana postanowień Regulaminu, na zasadzie określonej w § 15 ust. 2 Regulaminu, ma zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu w życie zmiany Regulaminu. Zmiana nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania jego poprzedniej wersji.