Diety od Brokuła

REGULAMIN Cateringu okolicznościowego "Diety od Brokuła"

1 Definicje

Przez użyte w niniejszym regulaminie bądź zawartej z Zamawiającym Umowie skróty i terminy należy rozumieć:

 1. Adres – dokładny adres dostawy podany przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, pod który Wykonawca dostarczy posiłki stanowiące zamówienie, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu/mieszkania lub informację o sposobie i miejscu pozostawienia posiłków.
 2. Formularz internetowy – formularz kontaktowy dostępny pod adresem: www.dietyodbrokula.pl/catering-okolicznosciowy.
 3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1740 z późn. zm.) .
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Oferta – wykaz posiłków, które mogą być zamówione przez Zamawiającego, a następnie przygotowane i dostarczone przez Wykonawcę na adres za cenę wskazaną w jej treści.
 6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług cateringu okolicznościowego na warunkach wskazanych pod adresem internetowym: www.dietyodbrokula.pl/catering-okolicznosciowy.
 7. Serwis Internetowy - witryna prowadzona przez Wykonawcę pod adresem internetowym www.dietyodbrokula.pl/catering-okolicznosciowy.
 8. Spółka/Wykonawca – Diety od Brokuła Torłop Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000854068, posiadająca NIP: 527-293-32-40.
 9. Teren Dostawy – oznacza obszar administracyjny miast na prawach powiatów: Gdańsk,  Sopot, Gdynia oraz powiatów gdańskiego, wejherowskiego, lęborskiego, kartuskiego oraz puckiego.
 10. Umowa – umowa zawierana bezpośrednio u Wykonawcy, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem, a Wykonawcą, której przedmiotem jest sprzedaż usługi cateringowej.
 11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020, poz. 287 z późn. zm.).
 12. Zakład produkcyjny Wykonawcy – zakład produkcyjny położony w Rumi (kod pocztowy 84-230), przy ul. Zakopiańskiej 1.
 13. Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z oferty Spółki lub zamierzająca z niej skorzystać.
 14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane bezpośrednio u Wykonawcy, za pomocą formularza internetowego, telefonicznie, lub drogą  e-mail.

2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin cateringu okolicznościowego ,,Diety od Brokuła” określa sposób świadczenia usług przez Wykonawcę, zasady zawierania umowy, realizację zamówień, prawa i obowiązki Zamawiającego, a także tryb odstąpienia od umowy, i postępowania reklamacyjnego.
 2. Zamawiający korzystający z oferty cateringu okolicznościowego ,,Diety od Brokuła” umieszczonej w Serwisie Internetowym zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a zatwierdzając ofertę Wykonawcy oraz zawierając Umowę z Wykonawcą dokonuje akceptacji treści Regulaminu.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Wykonawcę określone zostały w zakładce Obowiązek informacyjny RODO - Serwisu - Serwisu www.dietyodbrokula.pl dostępnej pod adresem: https://dietyodbrokula.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/.

3 Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca oświadcza, iż został wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., Poz. 2021 z późn. zm.) oraz posiada wszelkie niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej i cateringowej.
 2. Wykonawca przygotowuje posiłki zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.)
 3. Wykonawca zapewnia, iż dostarcza posiłki transportem, spełniającym warunki sanitarne Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w sposób gwarantujący utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przywożonych potraw.
 4. Posiłki dostarczone będą zgodnie z wolą Zamawiającego w posiadających atest opakowaniach lub naczyniach stanowiących własność Wykonawcy. 
 5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz Umowie zawartej z Zamawiającym.

4 Składanie zamówień

 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa zestawu posiłków okolicznościowych bądź produktów garmażeryjnych zamówionych przez Zamawiającego z Oferty przedstawionej w Serwisie Internetowym do miejsca określonego przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do powiększenia bądź zmniejszenia oferty o nowe posiłki. Aktualizacja listy posiłków dostępnych do Zamówienia w Serwisie Internetowym nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu..
 3. Wykonawca dopuszcza możliwość odbioru przez Zamawiającego Zamówienia w Zakładzie Produkcyjnym Wykonawcy.
 4. Minimalna wartość zamówienia wynosi 1.200,00 zł. Ostateczną wartość oraz składniki zamówienia określone zostaną w drodze rozmów prowadzonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i sfinalizowane w treści zawartej umowy. Wykonawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia i zawarcia umowy.
 5. Zamówienia składane są przez Zamawiającego za pośrednictwem Formularza internetowego, telefonicznie pod numerem infolinii +48 58 727 27 37 bądź adresem poczty elektronicznej okolicznosciowy@dietyodbrokula.pl.
 6. W trakcie składania zamówienia za pośrednictwem Formularza internetowego, telefonicznie bądź adresem poczty elektronicznej należy podać następujące informacje niezbędne do jego realizacji:
  1. dane Zamawiającego, obejmujące: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawnej dodatkowo firmę, adres siedziby i NIP;
  2. daty i godziny dostarczenia posiłków, listy wybranych posiłków z Oferty Wykonawcy i ilości porcji.
 7. W odpowiedzi Zamawiający otrzyma zwrotną wiadomość e-mail, ze szczegółową ofertą zawierającą wykaz cen i kosztów dostawy.
 8. Wykonawca dopuszcza doprecyzowanie zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
 9. Po przyjęciu oferty zamówienia Wykonawca udostępnia Zamawiającemu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej draft Umowy na usługi cateringowe.
 10. Umowa na usługi cateringowe zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności wybrane posiłki, formę ich dostawy, całkowitą wartość zamówienia oraz informację o terminie wykonania Umowy.  
 11. Z chwilą otrzymania drogą elektroniczną podpisanej przez Zamawiającego umowy, Wykonawca przystępuje do realizacji zamówienia.

5 Warunki realizacji Umowy i płatności

 1. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia na Terenie Dostawy przez własnych dostawców.
 2. Posiłki dostarczane są wedle wyboru Zamawiającego w formie posiłków ciepłych, zimnych bądź dań gotowych do „zgrillowania”.
 3. Cena dostawy posiłków uzależniona jest od odległości pomiędzy Zakładem produkcyjnym Wykonawcy a Adresem dostawy, zgodnie z poniższym wykazem:
  1. 70 zł brutto - do 35 km;
  2. 120 zł brutto – powyżej 35 km.
 4. Zamówienia przyjmowane są do realizacji na minimum siedem dni przed dniem planowanego terminu wykonania umowy.
 5. Zamawiający w dniu podpisania Umowy zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości 30% wartości całości zamówienia, na podstawie wystawionej i przesłanej do Zamawiającego Faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jej treści. Potwierdzenie uiszczenia zaliczki powinno zostać przekazane do Wykonawcy na adres poczty elektronicznej najpóźniej do dwóch dni od dnia zawarcia Umowy. Brak wpłaty zaliczki w terminie uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.
 6. Zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wartości całkowitego zamówienia.
 7. Pozostała cena zamówienia, pomniejszona o kwotę uiszczonej zaliczki, zostanie uiszczona przez Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jej treści najpóźniej do dnia poprzedzającego dostawę zamówienia. Brak wpłaty pozostałej części Zamówienia w terminie uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.
 8. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Wykonawcy.
 9. W przypadku zmiany zamówienia w czasie jego realizacji, Zamawiający zobowiązany jest uiścić różnicę w zamówieniu. Zmiana zostanie ustalona z klientem indywidualnie. Zmiana zamówienia możliwa jest najpóźniej na cztery dni przed terminem dostawy.
 10. Całkowitą wartość zamówienia określa każdorazowo treść Umowy.
 11. W przypadku nieodebrania przez Zamawiającego Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością niezależną od Zamawiającego bądź błędnie podanym adresem, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie dostarczony, a Umowę za prawidłowo wykonaną.
 12. W sytuacji odmowy odbioru posiłków w dniu realizacji Umowy przez Zamawiającego, w tym szczególności niedopuszczenie personelu Wykonawcy do lokalu wyznaczonego w zamówieniu jako miejsce dostawy usługi cateringowej, a także wszelkie inne działania lub zaniechania ze strony Zamawiającego lub osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, uniemożliwiające lub istotnie utrudniające personelowi Wykonawcy zrealizowanie Usługi dostarczenie produktów zostanie uznane za skuteczne. W tym przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do pełnego wynagrodzenia wynikającego z Umowy.
 13. W przypadku dostarczenia posiłków w naczyniach stanowiących własność Wykonawcy, Wykonawca zastrzega sobie możliwość ich odbioru pod adresem dostawy na swój koszt najwcześniej następnego dnia roboczego przypadającego po dniu terminu realizacji Umowy, najpóźniej w terminie 7 dni po terminie realizacji przedmiotu Umowy. Możliwy jest również osobisty zwrot naczyń stanowiących własność Wykonawcy w Zakładzie produkcyjnym Wykonawcy, po wcześniejszym umówieniu terminu. Naczynia powinny być oddane czyste, w formie nie gorszej niż otrzymane przez Zamawiającego. W sytuacji braku zwrotu naczyń bądź zwrotu w stanie uniemożliwiającym ich dalsze użytkowanie, Zamawiający zostanie obciążony kosztami nabycia nowych przedmiotów o zbliżonej właściwości i jakości na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Wykonawcę.
 14. Istnieje możliwość zakupu usługi cateringowej wraz z obsługą kelnerską w kwocie 50 zł/h.

6 Rozwiązanie umowy

 1. Uwzględniając przedmiot Umowy mający charakter świadczenia usług w zakresie gastronomii, w której oznaczono dzień świadczenia usługi, stosownie do brzmienia przepisów art. 38 pkt 4 i 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) Zamawiającemu nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 2. Wykonawca dopuszcza możliwość wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego w terminie:
  1. na 7 dni przed dniem realizacji usługi wskazanym w Umowie – w tym przypadku Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia w wysokości uiszczonej przez Zamawiającego zaliczki, a tym samym do jej zatrzymania;
  2. na 2 dni przed dniem realizacji usługi wskazanym w Umowie - w tym przypadku Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia w wysokości 50 % wartości zamówienia;
  3. na 1 dzień przed dniem realizacji usługi wskazanym w Umowie - w tym przypadku Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia w wysokości 70 % wartości zamówienia.

7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje ilościowe dotyczące przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązany jest zgłosić przy czynności sporządzenia protokołu odbioru podczas dostawy produktów. Zastrzeżenia zgłoszone po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie będą uwzględniane.
 2. Reklamacje jakościowe związane z realizacją Umowy należy składać w terminie 24 godzin od dnia odbioru zamówienia. Reklamacje rozpatruje Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia.
 3. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  • a) identyfikację Zamawiającego (imię i nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu).
  • b) opis zdarzenia, wad posiłku, będącego podstawą reklamacji, dokumentację fotograficzną oraz okoliczności uzasadniające jej złożenie.
 4. W przypadku niespełnienia przesłanek w § 7 ust. 1 – 2, reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawianego.
 5. Przyznane rekompensaty z tytułu zasadnej reklamacji będą przekazywane na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia Zamawiającemu, na adres poczty elektronicznej decyzji Wykonawcy w przedmiocie uznania reklamacji.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Wykonawcą.

8 Odpowiedzialność Wykonawcy

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Zamawiającego błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych osobowych lub kontaktowych) lub działanie Zamawiającego w sposób utrudniający, uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Wykonawcę.

9 Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Spółki. Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników Spółki, a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego, z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania.