Skip to content

Nowy Brokułowy Panel Klienta! Zarejestruj się już teraz i zarządzaj swoją dietą jak chcesz!

Przewozimy chłodniami. Dowiedz się więcej na naszym kanale YouTube

Regulamin Panelu Klienta Diety od Brokuła

1 Definicje

 1. Adres – oznacza dokładny adres dostawy podany przez Klienta podczas składania zamówienia, pod który Diety od Brokuła będzie dostarczał posiłki składające się na część Usługi, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr domu/mieszkania, kod do domofonu lub informację o sposobie i miejscu pozostawiania posiłków.
 2. Aktywacja – pierwszy dzień dostarczenia diety objętej Zamówieniem.
 3. Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, Adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 4. Diety od Brokuła/Spółka – Diety od Brokuła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000854068, posiadająca NIP: 527-293-32-40.
 5. Dzień roboczy – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 r., Nr, 4, poz. 28 ze zm.) oraz okresów przerw w funkcjonowaniu zakładu Diety od Brokuła wywołanych np. okresem świąt bożego narodzenia lub wielkanocnych. O każdym okresie przerw wywołanych wspomnianymi okresami świątecznymi lub innymi okolicznościami, Diety od Brokuła poinformują Klientów w formie wiadomości sms co najmniej na 4 dni przed tym okresem.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Diety od Brokuła lub zamierzająca z nich korzystać.
 7. Konto/Konto Klienta/Panel Klienta – indywidualnie przydzielony Klientowi dostęp do części zasobów Serwisu umożliwiający dokonanie Zamówienia, jego modyfikację, a także kontakt z Diety od Brokuła.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług przez Diety od Brokuła dostępny pod adresem: www.dietyodbrokula.pl.
 9. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Diety od Brokuła, dostępny pod adresem elektronicznym: www.dietyodbrokula.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie na wykonanie Usługi.
 10. Teren Dostawy – oznacza obszar administracyjny Warszawa, Łódź, Gdańsk ( z wyłączeniem Wyspy Sobieszewskiej), Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Kartuzy, Kościerzyna, Żukowo, Chwaszczyno, Tczew, Straszyn, Lębork, Pruszcz Gdański , Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Koszalin, Ustka, Puck, Słupsk, Mrzezino, Żelistrzewo, Elbląg, Grudziądz , Ostróda, Olsztyn, Olsztynek, Nidzica, Mława, Działdowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym, Przasnysz, Ciechanów, Maków Mazowiecki, Włocławek, Płock, Kołobrzeg, Białogard, Starogard Gdański, Malbork, Poznań, Konin, Sochaczew oraz inne miejscowości zaakceptowane przez Diety od Brokuła w trakcie przyjmowania zlecenia, na terenie których odbywa się dostawa usługi. Link do mapy: https://dietyodbrokula.pl/o-nas/.
 11. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a Diety od Brokuła przedmiotem, której jest świadczenie na rzecz Klienta Usługi.
 12. Usługa – oznacza usługę oferowaną przez Diety od Brokuła obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na adres wskazany przez Klienta indywidualnie wybranej przez klienta diety składającej się z wytypowanej ilości posiłków o określonej zbiorczej ilości kilokalorii. Wśród możliwych do wyboru diet są:

  SLIM:

  standard,wege, wege+fish, dieta o bardzo niskiej zawartości glutenu, dieta o bardzo niskiej zawartości laktozy, dieta o bardzo niskiej zawartości glutenu i laktozy

  SPORT:

  OFFICE:

  (1-3 posiłki)

  HOME:

  (1-3 posiłki)

  KETO:

  keto (1-3 posiłki), keto wege + fish (1-3 posiłki), low carb (1-4 posiłki)

  SPORT

  GAIN

  1200 kcal 1200 kcal 1 posiłek Pakiet office wersja M Śniadanie-obiad-kolacja wersja M 1500 kcal
  1500 kcal 1500 kcal 2 posiłki Pakiet office wersja XL Śniadanie-obiad-kolacja wersja XL 2200 kcal
  2000 kcal 2000 kcal 3 posiłki Wege pakiet office wersja M Wege śniadanie-obiad-kolacja wersja M 3000 kcal
  2500 kcal 2500 kcal 4 posiłki Wege pakiet office wersja XL Wege śniadanie-obiad-kolacja wersja XL  
    3000 kcal 5 posiłków   Zdrowy obiadek  
    3500 kcal     Wege zdrowy obiadek  
          Zdrowy obiadek plus  
          Wege zdrowy obiadek  
 13. Zamówienia – zamówienie na realizację Usługi przez Diety od Brokuła, złożone przez Klienta e-mailowo lub w Panelu Klienta, które jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu. Przedmiot Zamówienia szczegółowo określono w § 7 Regulaminu.

2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rejestracji w Serwisie, dokonywania Zamówień oraz korzystania przez Klientów z Usług świadczonych przez Diety od Brokuła.
 2. Klient korzystający z Usług Diety od Brokuła zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a składając Zamówienie dokonuje akceptacji jego treści;
 3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu z poziomu swojego Konta w Serwisie, pobierając go z zasobów Serwisu pod adresem: https://dietyodbrokula.pl/regulamin-serwisu/ albo kierując wiadomość e-mail do Biura Obsługi Klienta Diety od Brokuła na adres e-mail: kontakt@dietyodbrokula.pl .
 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Diety od Brokuła danych osobowych niezbędnych do realizacji Usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Diety od Brokuła określone zostały w zakładce RODO – INFORMACJE, Serwisu www.dietyodbrokula.pl dostępnej pod adresem: https://dietyodbrokula.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/.

3 Założenie konta w serwisie

 1. Założenie konta w Serwisie możliwe jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza udostępnionego w zakładce „Logowanie/Rejestracja” w Serwisie.
 2. Rejestrując się w Serwisie Klient zobowiązany jest do podania:1) imienia i nazwiska albo nazwy (w wypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną),2) Adresu,3) adresu e-mail,4) numeru telefonu,5) siedziby, NIP oraz formy prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli Konto służyć będzie realizacji zamówień związanych z prowadzoną działalnością.
 3. Rejestracji Klienta będącego osobą fizyczną może dokonywać wyłącznie dana osoba fizyczna lub jej pełnomocnik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednie umocowanie do działania.
 4. Rejestracji Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, mogą dokonywać jej organy działający w granicach kompetencji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz treści dokumentów założycielskich.

4 Korzystanie z serwisu

 1. Klient może posiadać tylko jedno Konto. W szczególnie uzasadnionych przypadkach administrator Serwisu może wyrazić zgodę na założenie większej liczby Kont.
 2. Dane wprowadzone do Serwisu są także danymi wykorzystywanymi w związku z realizacją Umowy. Jakakolwiek zmiana danych Klienta wymaga uprzedniego poinformowania Diety od Brokuła poprzez wprowadzenie nowych danych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Niedozwolone jest jakiekolwiek udostępnianie danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Konta Klienta. W sytuacji naruszenia zakazu wymienionego w zdaniu poprzednim Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje z tym związane.
 4. Diety od Brokuła zastrzega możliwość dokonywania weryfikacji nowo założonych Kont Klienta trwającej nie dłużej niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin. W razie przekazania danych nieprawdziwych, nieprecyzyjnych, niemożliwych do zweryfikowania lub w inny sposób stwarzających wątpliwości co do tożsamości Klienta, Diety od Brokuła przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta.
 5. W przypadku stwierdzenia łamania przez Klienta zasad Regulaminu Diety od Brokuła przysługuje uprawnienie do zawieszenia Klientowi dostępu do Konta oraz wezwanie Klienta do zaniechania naruszeń. Brak reakcji ze strony Klienta, a zwłaszcza dalsze naruszenie Regulaminu skutkować będzie całkowitym zablokowaniem dostępu do Konta i usunięciem go.
 6. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia przypisanego mu Konta. Dyspozycję usunięcia Konta należy kierować na adres e-mail Diety od Brokuła zamieszczony w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Konto Klienta może zostać usunięte wyłącznie, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Klienta posiadają status "zakończone".

5 Zamówienia klientów posiadających konta w serwisie

 1. Klient posiadający prawidłowo utworzone Konto w Serwisie dokonuje zamówienia Usługi, precyzując warunki realizacji zamówienia, w szczególności potwierdzając lub modyfikując Adres.
 2. Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych wprowadzonych do Panelu Klienta.
 3. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w § 5 ust. 8 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej adres kontakt@dietyodbrokula.pl . Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 18:00. W razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdania poprzedniego, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego Dnia roboczego. Diety od Brokuła nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniu poprzednim. Diety od Brokuła zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 4. Prawidłowo złożone Zamówienia będą realizowane w terminie 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin z uwzględnieniem godzin pracy Biura Obsługi Klienta, od momentu zaksięgowania pełnej płatności przez Diety od Brokuła.
 5. Realizacja dostaw produktów składających się na Usługi wygląda następująco:

  1) przy wyborze przez Klienta płatności w formie przelewu tradycyjnego:

  Zaksięgowanie środków w: Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:
  Poniedziałek do godziny 18:00 Czwartek
  Wtorek do godziny 18:00 Piątek
  Środa, czwartek i piątek do godziny 18:00 Poniedziałek
  Niedziela do godziny 16:00 Środa

  2) przy wyborze przez Klienta płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24:

  Zaksięgowanie środków w: Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:
  Poniedziałek do godziny 08:00 Środa
  Wtorek do godziny 08:00 Czwartek
  Środa do godziny 08:00 Piątek
  Czwartek, piątek i sobota do godziny 08:00 Poniedziałek
  Niedziela do godziny 08:00 Wtorek
  Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość sms z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Diety od Brokuła nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany poinformować Diety od Brokuła o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych.
 8. Po złożeniu Zamówienia online, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany w Serwisie adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Diety od Brokuła potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. rodzaj diety, termin dostawy. Zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania tego potwierdzenia. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.
 9. Klient, który wybierze opcję płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania na adres e-mail: kontakt@dietyodbrokula.pl potwierdzenie dokonania płatności z widoczną datą dokonania płatności, kwotą oraz numerem rachunku bankowego odbiorcy.
 10. W przypadku dokonania przez Klienta odsprzedaży posiłków lub przekazaniu posiłków osobom trzecim Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety lub innego rodzaju skutki związane ze spożyciem posiłków składających się na diety.
 11. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.
 12. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości w celu samodzielnego wyeliminowania składników, na które mógłby być uczulony. Diety od Brokuła nie ma możliwości wykluczenia poszczególnych produktów/ grup produktów/ alergenów na życzenie Klienta. Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.
 13. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest powstrzymać się od spożycia posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku Diety od Brokuła, wysyłając formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie.

5a Zamówienia Snack Bar

 1. Postanowienia § 5 ust. 1-3, ust. 6-8 oraz ust. 10-13 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Zamówień ze Snack Bar.
 2. Realizacja dostaw produktów ze Snack Bar odbywać się będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
  Zaksięgowanie środków w: Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:
  Poniedziałek do godziny 08:00 Środa
  Wtorek do godziny 08:00 Czwartek
  Środa do godziny 08:00 Piątek
  Czwartek, piątek i sobota do godziny 08:00 Poniedziałek następnego tygodnia
  Niedziela do godziny 08:00 Wtorek kolejnego tygodnia
  Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość sms z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Płatność w ramach korzystania ze Snack Bar odbywać się może wyłącznie za pośrednictwem operatora Przelewy24.

6 Zamówienia klientów niezarejestrowanych w serwisie

 1. Klient, który nie założył Konta w Serwisie zawiera Umowę poprzez kontakt e-mailowy z pracownikiem Diety od Brokuła, podczas którego przekazane zostaną mu podstawowe informacje dotyczące Usługi, ustalone warunki realizacji Zamówienia, w tym płatność i terminy dostaw.
 2. Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych przekazanych Diety od Brokuła w trybie § 6 ust. 1 Regulaminu.
 3. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej adres kontakt@dietyodbrokula.pl . Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 18:00. W razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdania poprzedniego, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego Dnia roboczego. Diety od Brokuła nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniu poprzednim. Diety od Brokuła zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 4. Prawidłowo złożone Zamówienia będą realizowane w terminie 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin z uwzględnieniem w godzin pracy Biura Obsługi Klienta, od momentu otrzymania potwierdzenia płatności przez Diety od Brokuła przesłanego przez Klienta w formie e-mail na adres kontakt@dietyodbrokula.pl.
 5. Realizacja dostaw produktów składających się na Usługi wygląda następująco:
  Wiadomość mailowa dosłana w: Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:
  Poniedziałek do godziny 18:00 Czwartek
  Wtorek do godziny 18:00 Piątek
  Środa, czwartek i piątek do godziny 18:00 Poniedziałek
  Niedziela do godziny 16:00 Środa
  Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość sms z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Diety od Brokuła nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany poinformować Diety od Brokuła o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych.
 8. Diety od Brokuła zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania Zamówienia w przypadku braku dokonania płatności w pełnej wysokości w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu lub podania niekompletnych danych.
 9. Po złożeniu Zamówienia online, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Diety od Brokuła potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. rodzaj diety, termin dostawy.
 10. Po wysłaniu potwierdzenia wpłaty oraz kompletu informacji niezbędnych do dostawy Klient otrzymuje potwierdzenie aktywacji na podany adres mailowy. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia potwierdzenia pod względem poprawności.
 11. Zgłoszenie nieprawidłowości w adresie i danych osobowych powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem. Zgłoszenie braku realizacji usługi wykonywanej przez Diety od Brokuła powinno nastąpić w przeciągu 24 h.
 12. Wraz z potwierdzeniem zapłaty w przypadku płatności na konto Diety od Brokuła zamawiający zobowiązany jest do przesłania danych teleadresowych zgodnych z wcześniej otrzymanym potwierdzeniem zamówienia, tj. adresu dostawy, w tym ulica, miejscowość, dzielnica i numer domu, kodu do domofonu oraz numeru telefonu, a także dodatkowych informacji dot. dowozu w celu ułatwienia dostawy posiłków.
 13. W przypadku dokonania przez Klienta odsprzedaży posiłków lub przekazaniu posiłków osobom trzecim Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety lub innego rodzaju skutki związane ze spożyciem posiłków składających się na diety.
 14. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.
 15. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości w celu samodzielnego wyeliminowania składników, na które mógłby być uczulony. Diety od Brokuła nie ma możliwości wykluczenia poszczególnych produktów/ grup produktów/ alergenów na życzenie Klienta. Diety od Brokuła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.
 16. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest powstrzymać się od spożycia posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku Diety od Brokuła, wysyłając formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie.
 17. Niezależnie od warunków składania zamówień na podstawie § 5 i § 6 Regulaminu, pracownicy Diety od Brokuła pozostają do dyspozycji Klientów w dni powszednie od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) pod numerami telefonu oraz adresami e-mail umieszczonymi w Serwisie w zakładce „Kontakty”.

7 Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem Zamówienia jest Usługa zdefiniowana w § 1 ust. 4 Regulaminu, możliwa do realizacji w ramach następujących pakietów:

  SLIM:

  standard,wege, wege+fish, dieta o bardzo niskiej zawartości glutenu, dieta o bardzo niskiej zawartości laktozy, dieta o bardzo niskiej zawartości glutenu i laktozy

   

  SPORT:

   

  OFFICE:

  (3 posiłki)

   

   

  HOME:

  (3 posiłki)

   

  KETO:

  keto (3 posiłki), keto wege + fish (3 posiłki), low carb (4 posiłki)

   

  SPORT

  GAIN

  1200 kcal 1200 kcal 1 posiłek Pakiet office wersja M Śniadanie-obiad-kolacja wersja M 1500 kcal
  1500 kcal 1500 kcal 2 posiłki Pakiet office wersja XL Śniadanie-obiad-kolacja wersja XL 2200 kcal
  2000 kcal 2000 kcal 3 posiłki Wege pakiet office wersja M Wege śniadanie-obiad-kolacja wersja M 3000 kcal
  2500 kcal 2500 kcal 4 posiłki Wege pakiet office wersja XL Wege śniadanie-obiad-kolacja wersja XL  
    3000 kcal 5 posiłków   Zdrowy obiadek  
    3500 kcal     Wege zdrowy obiadek  
          Zdrowy obiadek plus  
          Wege zdrowy obiadek  
 2. Każdy posiłek jest osobno pakowany w atmosferze ochronnej w plastikowe opakowania, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy posiłek posiada etykietę z nazwą dania, informacją o kolejności spożywania, warunki przechowywania określające zalecana temperaturę oraz datą przydatności do spożycia. Nie stosujemy dodatkowych oznaczeń na życzenie Klienta w tym oznaczeń personalnych. Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany w torbę nadającą się do recyklingu.
 3. Diety od Brokuła oferuje ponadto Klientom torby termiczne w zestawie z wkładami chłodzącymi, utrzymujące zalecaną temperaturę posilków w nich się znajdujących.Koszt jednej torby, mieszczącej w sobie 5 pudełek diety to 110 (słownie: sto dziesięć) złotych / torba. Kwota powyższa wpłacana jest na konto Diety od Brokuła.
 4. Diety od Brokuła informuje, iż informacje dotyczące wartości odżywczych każdego z posiłków mogą odbiegać od rzeczywistych w zakresie do 5 (słownie: pięciu) punktów procentowych w skali jednego tygodnia.

8 Warunki dostawy

 1. Na Terenie Dostawy Usługa dostarczana jest przez Diety od Brokuła za pomocą własnych dostawców lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich.
 2. Koszt dostawy wynosi 6 (słownie: sześć) złotych dziennie. Koszt dowozu liczony jest od adresu dostawy, nie od ilości diet.
 3. Skorzystanie ze wspólnego kosztu dowozu kilku diet pod wskazany adres wymaga złożenia Zamówienia przez jednego Klienta przy założeniu rozpoczęcia i zakończenia diet w tym samym terminie.
 4. Diety od Brokuła oferuje możliwość realizacji Usługi poza Terenem Dostawy po uprzednim uzgodnieniu miejsca dostawy z działem obsługi klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt pod numerem 58 727 22 22 lub drogą mailową e-mail: kontakt@dietyodbrokula.pl
 5. W przypadku realizacji dowozu poza Teren Dostawy Diety od Brokuła pobierać będą opłatę w kwocie indywidualnie określonej i uzgodnionej z Klientem.
 6. Dostawa diet przeznaczonych na dni od poniedziałku do piątku odbywa się w godzinach nocnych począwszy od dnia poprzedzającego dzień przeznaczenia diety, zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1. na terenie Trójmiasta, Warszawy i okolic dostawa diet odbywa się w godzinach 20:00 do 7:00;
  2. na terenie Łodzi i okolic dostawa diet odbywa się w godzinach 17:00 do 5:00;
  3. w Toruniu, Bydgoszczy i okolicach dostawa diet odbywa się w godzinach 18:00 do 6:00;
  4. na terenie Szczecina i okolic dostawa diet odbywa się w godzinach 20:00 do 7:00;
  5. na terenie Koszalina i okolic dostawa diet odbywa się w godzinach 20:00 do 7:00;
  6. na terenie Słupska i okolic dostawa odbywa się w godzinach 20:00 do 7:00;
  7. na terenie Grudziądza i okolic dostawa odbywa się między 20:00 a 6:00;
  8. na terenie Elbląga i okolic dostawa diet odbywa się między 19:00 a 6:00;
  9. na terenie Olsztyna i okolic dostawa diet odbywa się między 15:00 a 5:00;
  10. na terenie Ciechanowa i okolic dostawa diet odbywa się między 15:00 a 5:00;
  11. na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic dostawa diet odbywa się między 15:00 a 5:00;
  12. na terenie Włocławka i okolic dostawa diet odbywa się między 18:00 a 7:00;
  13. na terenie Płocka i okolic dostawa diet odbywa się między 18:00 a 7:00;
  14. na terenie Kołobrzegu i okolic dostawa diet odbywa się między 19:00 a 7:00;
  15. na terenie Białogardu i okolic dostawa diet odbywa się między 19:00 a 7:00;
  16. na terenie Starogardu Gdańskiego i okolic dostawa odbywa się między 19:00 a 7:00;
  17. na terenie Malborka i okolic dostawa odbywa się między 19:00 a 7:00;
  18. na terenie Poznania i okolic dostawa odbywa się między 19:00 a 7:00;
  19. na terenie Sochaczewa i okolic dostawa odbywa się między 17:00 a 6:00;
  20. na terenie Konina i okolic dostawa odbywa się między 17:00 a 6:00;
  21. na terenie Katowic i okolic dostawa odbywa się między 20:00 a 7:00
 7. Diety od Brokuła zastrzega, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach niezależnych od Spółki możliwym jest realizacja dostawy w godzinach innych wskazane w § 8 ust. 6 Regulaminu bez podania przyczyny i powstania uprawnień Klienta do formułowania roszczeń.
 8. Brak odbioru dostarczonej diety przez Klienta bądź niemożność dostarczenia diety przez dostawcę pod wskazany adres w przypadku np.: braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej, nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków za dietę lub formułowania innych roszczeń.
 9. Z przyczyn logistycznych Klient nie ma możliwości wyboru konkretnej godziny dostawy diety.
 10. Dostawa odbywa się w sposób bezkontaktowy, kierowca pozostawia posiłki we wskazanym przez Klienta miejscu. Dostawca nie ma obowiązku informowania Klienta o dostarczonej diecie. Sprzedający nie odpowiada za brak możliwości dostarczenia posiłków we wskazane miejsce z przyczyn niezależnych od sprzedającego (np.: zepsuty domofon, brak kontaktu z Klientem przy problemowej dostawie).
 11. Usługa realizowana jest w zakresie Dni roboczych – od poniedziałku do piątku, w związku z powyższym Diety od Brokuła nie mają możliwości dostarczać diet przeznaczonych na sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy. Istnieje możliwość zamówienia diety z przeznaczeniem na jeden dzień wolny (np. na sobotę), która zostanie dostarczane razem z dietą piątkową. Tak dostarczona dieta dodatkowa będzie powielonym zestawem z dnia powszedniego. Informację o chęci skorzystania z takiej opcji należy podać podczas składania Zamówienia.W przypadku zamówienia diet wraz z piątkową dostawą na weekendy, koszty dowozu zostaną pomniejszone o dni w których odbędzie się powielona dostawa.

9 Cena i metody płatności

 1. Szczegółowy cennik Usług zamieszczony jest w Serwisie w zakładce ,,Cennik'' i obowiązuje dla wszystkich Zamówień, bez względu na sposób ich złożenia.
 2. Wszystkie ceny podane przez Diety od Brokuła wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto z 8% VAT.
 3. Wszelkie opłaty Zamówień następować powinny w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy Diety od Brokuła o numerze: 58 1600 1462 1892 9416 8000 0001 lub poprzez system Przelewy24.
 4. Płatności na rzecz Diety od Brokuła następując przed rozpoczęciem realizacji Usługi. Przed dokonaniem płatności lub przy składaniu zamówienia Klient zobligowany jest do określenia czy dokonuje zakupu jako konsument czy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W razie nabycia w związku z działalnością gospodarczą i chęci uzyskania dokumentu Faktura VAT Klient winien jest wskazać pełne dane przedsiębiorstwa, w tym: NIP, nazwa, adres.

10 Zmiana i anulowanie zamówienia

 1. Zapisy § 10 Regulaminy dotyczą czynności zmian Zamówień za pośrednictwem kontaktu drogą e-mail z Diety od Brokuła bez korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 2. Zawieszenie dostarczania danej diety, następuje tylko drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres: kontakt@dietyodbrokula.pl, co najmniej na trzy Dni robocze przed dostawą zamówienia. Oświadczenie w przedmiocie zawieszenia dostawy należy kierować do godziny 18:00,
  z podaniem daty zawieszenia oraz daty wznowienia diety. W przeciwnym wypadku Diety od Brokuła dostarczać będą diety zgodnie z dotychczasowym harmonogramem na koszt i ryzyko Klienta.
 3. Czas trwania pakietu zostaje przedłużony o ilość dni zawieszenia, zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu. Wstrzymane dni nie przepadają, jest wymagane podanie terminu ich wykorzystania. W przypadku chęci wznowienia należy przekazać stosowną informację za pośrednictwem Serwisu lub w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres kontakt@dietyodbrokula.pl, na trzy Dni robocze przed planowaną datą kontynuacji.
 4. Anulowanie Zamówienia diety jest możliwe na trzy Dni robocze przed faktyczną datą dostawy diety wysyłając formularz rezygnacji dostępny w Serwisie, pod rygorem nieważności. Środki za pozostałe dni nie podlegają zwrotowi.
 5. Zmianę adresu dostawy, należy zgłosić mailowo na adres kontakt@dietyodbrokula.pl do godz. 18:00 w piątek. Nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień. Wszelkie zmiany w adresach dostawy realizowane są minimum na 5 dni, rozpoczynając od poniedziałku, bądź na stałe. O każdorazowej zmianie adresu Klient zobowiązany jest poinformować Diety od Brokuła drogą mailową lub poprzez Serwis.
 6. Istnieje możliwość zmiany danego rodzaju diety na dowolną dietę dostępną w ofercie Diety od Brokuła. Należność za dietę zostanie rozliczona według obowiązującego cennika. Informację o chęci wprowadzenia zmian należy, zgodnie z zasadą dosłać z trzydniowym wyprzedzeniem.
 7. Klient może w każdym momencie zrezygnować z usług. W tym celu należy wypełnić formularz rezygnacji i wysłać na adres kontakt@dietyodbrokula.pl. Zachowanie formy wskazanej w zdaniu poprzednim zastrzeżono pod rygorem nieważności.
 8. W przypadku rezygnacji z diety po potwierdzeniu jej aktywacji, klient nie otrzyma zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni.
 9. Zwrot należności nastąpi jeżeli Diety od Brokuła nie dowożą diet do wybranej miejscowości. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy należy wypełnić formularz zwrotu i odesłać na podany adres email. Zwroty realizowane są w ciągu 10 dni roboczych:
  1. na rachunek bankowy, wskazany na formularzu zwrotu wypełnionym przez Klienta – w sytuacji, gdy Klient dokonywał płatności w formie przelewu tradycyjnego;
  2. za pośrednictwem systemu Przelewy24 – w sytuacji, gdy Klient dokonywał płatności w tej formie.
 10. Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.
 11. Jakiekolwiek zmiany, w tym rezygnacja z usług wymagają form szczególnych zastrzeżonych w treści Regulaminu, pod rygorem nieważności.
 12. Jeśli w efekcie zmiany Zamówienia dojdzie do sytuacji, w której Klient uiścił na rzecz Diety od Brokuła wynagrodzenie w kwocie wyższej niż należna (nadpłata) – zwrot odpowiedniej ilości środków pieniężnych nastąpi wyłącznie w formie punktów/brokułów, o których mowa w § 12 Regulaminu.

10a Zmiana Zamówienia za pośrednictwem Serwisu

 1. Klientowi zarejestrowanemu w Serwisie przysługuje uprawnienie do wprowadzenia zmian w zakresie realizowanego Zamówienia, w tym poprzez jego zawieszenie, za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności w Serwisie. Harmonogram wejścia w życie wprowadzonych modyfikacji przedstawia się następująco:
  Zaksięgowanie środków w: Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:
  Poniedziałek do godziny 08:00 Środa
  Wtorek do godziny 08:00 Czwartek
  Środa do godziny 08:00 Piątek
  Czwartek, piątek i sobota do godziny 08:00 Poniedziałek
  Niedziela do godziny 08:00 Wtorek
 2. Czas trwania pakietu zostaje przedłużony o ilość dni zawieszenia, zgodnie z § 10a ust. 1 Regulaminu. Wstrzymane  dni nie przepadają, jest wymagane podanie terminu ich wykorzystania. W przypadku chęci wznowienia należy przekazać stosowną informację za pośrednictwem Serwisu, wznowienie obowiązywać będzie na zasadach analogicznych z harmonogramem wskazanym w § 10a ust. 1 Regulaminu.
 3. W sytuacji anulowania Zamówienia środki za pozostałe dni jego obowiązywania nie podlegają zwrotowi.
 4. Klient nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień.
 5. Istnieje możliwość zmiany danego rodzaju diety na dowolną dietę dostępną w ofercie Diety od Brokuła. Należność za dietę zostanie rozliczona według obowiązującego cennika.
 6. Klient może w każdym momencie zrezygnować z usług.
 7. W przypadku rezygnacji z diety po potwierdzeniu jej aktywacji, klient nie otrzyma zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni.
 8. Zwrot należności nastąpi jeżeli Diety od Brokuła nie dowożą diet do wybranej miejscowości. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy należy wypełnić formularz zwrotu i odesłać na podany adres email. Zwroty realizowane są w ciągu 10 dni roboczych:
  1. na rachunek bankowy, wskazany na formularzu zwrotu wypełnionym przez Klienta – w sytuacji, gdy Klient dokonywał płatności w formie przelewu tradycyjnego;
  2. za pośrednictwem systemy Przelewy24 – w sytuacji, gdy Klient dokonywał płatności w tej formie.
 9. Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.
 10. Jeśli w efekcie zmiany Zamówienia dojdzie do sytuacji, w której Klient uiścił na rzecz Diety od Brokuła wynagrodzenie w kwocie wyższej niż należna (nadpłata) – zwrot odpowiedniej ilości środków pieniężnych nastąpi wyłącznie w formie punktów/brokułów, o których mowa w § 12 Regulaminu.

11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad lub usterek w zakresie funkcjonowania Serwisu, a także realizacji złożonego Zamówienia, poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego zamieszczonego w Serwisie w zakładce „Reklamacje” albo poprzez skierowanie pisemnej reklamacji na adres siedziby Diety od Brokuła, sporządzonej według wzorów zamieszczonych w Serwisie w zakładce „Reklamacje”.
 2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać co najmniej:1) dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika (np. firmę, NIP, imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz nazwę Banku),2) dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),3) nr transakcji/zamówienia, co do którego zgłoszono reklamację, jeśli taki numer został nadany,4) datę dostawy,5) opis zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu lub realizacji Zamówienia,6) dokumentację fotograficzną ukazującą zgłoszone zastrzeżenia.
 3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) Dni roboczych od dnia doręczenia do Diety od Brokuła reklamacji sporządzonej zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.
 4. Wszelkie reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy. Konieczne jest załączenie dokumentacji fotograficznej obrazującej zastrzeżenia.

12 Program lojalnościowy

 1. Diety od Brokuła wprowadzają program lojalnościowy przeznaczony dla Klientów posiadających Konto w Serwisie (Panel Klienta) – dalej zwany: „Programem Lojalnościowym”.
 2. Program Lojalnościowy opiera się na sprzedaży premiowej, w ramach której Klientom przyznawane są punkty za określone działania w Panelu Klienta.
 3. Z chwilą założenia Konta Klient staje się uczestnikiem Programu Lojalnościowego.
 4. Uczestnik Programu Lojalnościowego otrzymuje punkty według poniższego schematu: 1) rejestracja w Panelu Klienta = 10 punktów, 2) dopisanie się do newslettera = 10 punktów, 3) przedłużenie diety na min. 20 dni = 10 punktów za każdą dietę, 4) zamówienie pierwszej diety min. 20-dniowej za pomocą dedykowanego linku = 10 punktów za każdą dietę, 5) wykorzystanie dedykowanego linku przez nowego Klienta = 20 punktów dla osoby polecającej za każdą dietę zakupioną przy użyciu linku, 6) przyznanie oceny wszystkim posiłkom składającym się na dzienną dietę = 1 punkt.
 5. Punkty naliczane są od razu po spełnieniu określonych wyżej warunków i przeliczane są wg. reguły 1 punkt = 1 brokuł = 1 PLN.
 6. Diety od Brokuła mogą zwiększyć lub zmniejszyć ilość punktów otrzymywaną za zakup określonych produktów.
 7. Punkty uzyskane w ramach Programu Lojalnościowego Klient może wykorzystać przy kolejnych Zamówieniach realizowanych przez Panel Klienta, z zastrzeżeniem, że minimalne Zamówienie winno obejmować pakiet 20 dni, wymieniając je jednorazowo na rabaty w proporcji 1 punkt – 1 PLN. Wartość rabatu udzielonego poprzez wykorzystanie punktów Programu Lojalnościowego może wynieść maksymalnie 99% Zamówienia.
 8. Punkty uzyskane w ramach Programu Lojalnościowego Klient może wykorzystać przy kolejnych Zamówieniach diet przez Panel Klienta wymieniając je jednorazowo na rabaty w proporcji 1 punkt – 1 PLN.
 9. Klient może sprawdzić stan uzyskanych punktów poprzez Panel Klienta.
 10. Punkty można wykorzystywać jedynie na rabaty w Panelu Klienta, nie można wymieniać ich na gotówkę ani na vouchery.
 11. Niewykorzystane punkty pozostają na Koncie Klienta z możliwością wykorzystania przy kolejnym zamówieniu z zastrzeżeniem, iż punktu zgromadzone na Koncie Klienta pozostają aktywne przez okres maksymalnie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia ich pozyskania, po tym okresie zgromadzone punkty zostają anulowane.
 12. W przypadku wykrycia nadużycia lub naruszenia zasad Programu Lojalnościowego przez Klienta, Diety od Brokuła mają prawo zablokować zgromadzone przez Klienta punkty.

13 Promocje

 1. Promocje przygotowywane przez Diety od Brokuła nie łączą się.
 2. Promocje naliczane są od ceny diety i nie uwzględniają kosztów dowozu.
 3. Diety od Brokuła honorują Kartę Dużej Rodziny. Zakres uprawnień z tego tytułu obejmuje 10% (słownie: dziesięć procent) zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na całą ofertę diet przy zamówieniu minimum 3 pakietów jednocześnie, trwających równolegle. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami. Dieta domówiona w trakcie trwania pakietów z naliczoną zniżką, nie podlega rabatowi.
 4. Kody rabatowe dostępne u osób promujących Diety od Brokuła są kodami obowiązującymi na pierwsze zamówienie. Rabat naliczany jest od ceny diety.
 5. Regulaminy odrębnych programów promocyjnych lub konkursów udostępniane będą w Serwisie oraz w mediach społecznościowych prowadzonych dla Diety od Brokuła przy wprowadzaniu danego programu.

14 Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 1. Uwzględniając przedmiot Umowy będący usługą ściśle związaną przedmiotem świadczenia ulegającym szybkiemu zepsuciu lub mającym krótki termin przydatności do użycia, a także faktem, iż częścią świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, stosownie do brzmienia przepisów art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

15 Pozostałe uzgodnienia

 1. W celu skorzystania z cennika, oferty, formularza zamówień, regulaminu, dostępnych za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest: urządzenie z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarką internetową (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla) oraz aktywne konto poczty elektronicznej i numer telefonu nieprzypisanego wcześniej do innego Klienta Diety od Brokuła.
 2. Klient akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Diety od Brokuła. Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników i współpracowników Diety od Brokuła, a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).