Diety od Brokuła

Regulamin promocji

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem Promocji jest - Diety od Brokuła Torłop Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000854068, posiadająca NIP: 527-293-32-40.
 2. Czas trwania Promocji jest ograniczony i rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Uczestnika Promocji wiadomości mailowej zawierającej indywidualny kod rabatowy. Czas trwania Promocji wynosi 24 godziny.
 3. Podstawą prawną dla określenia warunków uczestnictwa w Promocji jest niniejszy Regulamin, ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, a także Regulamin korzystania z oferty Organizatora Promocji dostępny pod adresem: dietyodbrokula.pl/regulamin-serwisu.
 4. Promocja nie stanowi loterii lub innej gry hazardowej wymienionej w przepisach ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 5. Definicje stosowane w treści Regulaminu korzystania z oferty Organizatora Promocji dostępnego pod adresem: dietyodbrokula.pl/regulamin-serwisu mają także zastosowanie w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Korzystanie z Promocji

 1. Uprawnionymi do skorzystania z Promocji są potencjalni oraz aktualni Klienci Organizatora Promocji aktywnie korzystający z jego oferty w Okresie Trwania Promocji - dalej zwani: „Klientami”.
 2. Promocja polega na przyznaniu Klientom rabatu na wszelkie produkty żywnościowe stanowiące ofertę Organizatora Promocji, wyłączając Specjały Brokuła i dni próbne, w wysokości 10% (słownie: dziesięciu procent) łącznej ceny zamówionych produktów, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy kosztów dostawy produktów oferowanych przez Organizatora Promocji, zakupu torby termobox lub innego rodzaju gadżetów (takich jak odzież, akcesoria, artykuły kuchenne). Rabat o którym mowa dotyczy pakietów o maksymalnej długości 60 dni.
 3. Skorzystanie z Promocji wymaga od Klienta spełnienia poniższych przesłanek:
  1. złożenie zamówienia poprzez Panel Klienta - w myśl zapisów § 5 Regulaminu dostępnego pod adresem: dietyodbrokula.pl/regulamin-serwisu,
  2. opłacenie zamówienia przy wykorzystaniu metody płatności natychmiastowej (np. poprzez Przelewy24 lub BLIK);
  3. zamieszczenie indywidualnego kodu rabatowego otrzymanego w wiadomości mailowej we właściwym polu Panelu Klienta podczas składania zamówienia,
  4. złożenie zamówienia w Okresie Trwania Promocji - 24 godziny od otrzymania wiadomości mailowej z indywidualnym kodem rabatowym
 4. Korzystając z Promocji Klient nie ma możliwości skorzystania z innego rodzaju Promocji oferowanej przez Organizatora Promocji lub zastosowania uprawnień osiągniętych w ramach programu lojalnościowego stosowanego przez Organizatora Promocji i opisanego w § 12 Regulaminu dostępnego pod adresem: dietyodbrokula.pl/regulamin-serwisu (tzw. brokułów/punktów).

§ 3 Zmiana Zamówienia złożonego w ramach skorzystania z Promocji

 1. Uczestnikom promocji przysługuje uprawnienie do zmiany złożonego w ramach skorzystania z Promocji zamówienia na dowolną inną dietę dostępną w ofercie Organizatora Promocji w chwili wykonania zmiany, na zasadach określonych w § 10a Regulaminu dostępnego pod adresem: dietyodbrokula.pl/regulamin-serwisu.
 2. Należność za dietę, na którą zostanie wykonana zmiana, zostanie rozliczona według obowiązującego w dniu zmiany cennika (dostępnego pod adresem: dietyodbrokula.pl/cennik) bez uwzględnienia promocji w trakcie której zamówienie zostało złożone, chyba że zmiana zamówienia nastąpi w Okresie Trwania Promocji.
 3. Jeśli w efekcie zmiany zamówienia dojdzie do sytuacji, w której:
  1. Klient uiścił na rzecz Organizatora Promocji wynagrodzenie w kwocie wyższej niż należna (nadpłata) – zwrot odpowiedniej ilości środków pieniężnych nastąpi wyłącznie w formie punktów/brokułów, o których mowa w § 12 Regulaminu dostępnego pod adresem: dietyodbrokula.pl/regulamin-serwisu;
  2. Klient uiścił na rzecz Organizatora Promocji wynagrodzenie w kwocie niższej niż należna (niedopłata) – zobowiązany będzie do uregulowania brakującej części wynagrodzenia należnego Organizatorowi Promocji – z zastrzeżeniem rozpoczęcia realizacji zmodyfikowanego zamówienia dopiero po zaksięgowaniu środków.

§ 4 Pozostałe uzgodnienia

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje uprawnienie do zgłaszania pisemnych reklamacji co do przebiegu Promocji na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 2. Warunki zgłoszenia oraz rozpatrzenia reklamacji zostały określone w treści Regulaminu korzystania z oferty Organizatora Promocji dostępnego pod adresem: dietyodbrokula.pl/regulamin-serwisu.
 3. Organizator Promocji nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 4. Promocja kierowana jest do Klientów będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 5. Udział Klienta w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad Regulaminu korzystania z oferty Organizatora Promocji dostępnego pod adresem: dietyodbrokula.pl/regulamin-serwisu.
 6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 7. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator Promocji udostępni tekst jednolity Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów uczestniczących w Promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe pozyskane w toku Promocji przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych realizacją obowiązków Organizatora dotyczących Promocji, tj. w celach:
  1. związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji,
  2. dostawą Diet oraz rozpoznawaniem ewentualnych reklamacji
  3. sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Klientom przysługuje prawo dostępu do danych, w tym żądania ich poprawienia oraz usunięcia.
 4. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją Promocji przetwarzane będą zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.