Diety od Brokuła

Regulamin Cateringu świątecznego od Brokuła

§ 1 Definicje

 1. Diety od Brokuła/Spółka/Sprzedawca – Diety od Brokuła Torłop Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000854068, posiadająca NIP: 527-293-32-40.
 2. Adres – oznacza dokładny adres dostawy podany przez  Klienta podczas składania zamówienia, pod który Catering okolicznościowy od Brokuła będzie dostarczał dania stanowiące przedmiot zamówienia, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu/mieszkania.
 3. Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, Adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, nazwa firmy, nr NIP w przypadku przedsiębiorstwa.
 4. Formularz internetowy – formularz kontaktowy dostępny pod adresem:  dietyodbrokula.pl/catering-swiateczny#formularz. 
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z oferty Diety od Brokuła lub zamierzająca z niej korzystać.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Produkt – posiłek lub zestaw posiłków okolicznościowych (garmażeryjnych) zamówionych przez Klienta (szczegółowy skład różni się w zależności od zamówienia) i dostarczany klientowi do miejsca określonego przez niego. 
 8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Diety od Brokuła w zakresie cateringu świątecznego. 
 9. Regulamin Serwisu - oznacza regulamin świadczenia usług przez Diety od Brokuła  w zakresie cateringu dietetycznego, dostępny pod adresem: dietyodbrokula.pl/regulamin-serwisu.
 10. Serwis   - witryna  prowadzona  przez  Sprzedawcę  pod  adresem  internetowym www.dietyodbrokula.pl/
 11. Teren Dostawy – oznacza obszar, na którym Sprzedawca realizuje dostawy Produktów. Szczegółowy mapa Terenu Dostawy dostępna jest pod adresem: dietyodbrokula.pl/catering-okolicznosciowy.
 12. Umowa – umowa zawierana bezpośrednio ze Sprzedawcą, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż usługi cateringowej.
 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane bezpośrednio u sprzedawcy, za pomocą formularza internetowego lub drogą e-mail.      

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca posiada decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 2. Sprzedawca dostarcza usługi cateringowe w obszarze Terenu Dostawy zgodnie z Regulaminem Serwisu.
 3. Sprzedawca zapewnia, że posiłki przygotowywane są w warunkach spełniających wymogi sanitarne określone dla punktów gastronomicznych, przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie do pracy z żywnością. 
 4. Sprzedawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej i cateringowej.
 5. Sprzedawca zapewnia środek transportu odpowiadający wymogom do przewożenia żywności oraz odpowiednie wyposażenie do obsługi usługi cateringowej.
 6. Sprzedawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności cateringowej z rozszerzeniem o wprowadzenie produktu do obrotu.
 7. Posiłki dostarczone będą w przeznaczonych do tego, posiadających atest, opakowaniach. 
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. 
 9. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.  
 10. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
 11. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

  Dane osobowe

  Cel przetwarzania

  Imię i Nazwisko

  Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach, wystawianie dokumentów 

  Numer NIP

  wystawianie dokumentów księgowych, jeśli służyć będą realizacji zamówień związanych z prowadzoną działalnością

  Adres e-mail

  Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu

  Numer telefonu

  Informowanie o szczegółach zamówienia 

  Adres dostawy

  Dostawa produktu

 12. Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO, tj. realizacja warunków Umowy Sprzedaży usługi cateringowej.
 13. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegającego na ustalenia lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 14. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody dane osobowe Klienta będą także przetwarzane w celu marketingowym, tj. w celu informowania o aktualnych ofertach i promocjach na podany adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 15. Strona internetowa Sprzedawcy używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.dietyodbrokula.pl/catering-okolicznosciowy wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

§ 3 Zamówienie usługi

 1. Dostępna oferta dań świątecznych znajduje się w Serwisie pod adresem:  https://dietyodbrokula.pl/catering-swiateczny. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Zamówienia na catering świąteczny, składane są za pomocą formularza kontaktowego lub drogą e-mail.
 5. W wiadomości e-mail lub w formularzu kontaktowym należy wpisać wszystkie dane dotyczące tego zamówienia:
  1. kogo dotyczy zapytanie: jaki rodzaj podmiotu zamawia catering – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadającej osobowości prawnej oraz w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie czy Zamówienia związane jest bezpośrednio z prowadzoną działalnością; 
  2. adres na jaki catering ma zostać dostarczony,
  3. zakres cateringu ( wybrane dania lub ciasta) oraz ilość porcji. 
 6. W odpowiedzi Klient otrzyma wiadomość e-mail zwrotny z potwierdzeniem Zamówienia. 
 7. Z chwilą akceptacji Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie.

§ 4 Warunki realizacji Umowy i płatności

 1. Zamówienia w zakresie cateringu świątecznego przyjmowane są przez Sprzedawcę do dnia
8 grudnia 2023 roku, do godziny 15:00 włącznie.
 2. Minimalna wartość zamówienia powinna opiewać na kwotę 200,00 złotych brutto.
 3. Wszelkie opłaty zamówień następować powinny w formie bezgotówkowej w terminie 3 dni od dnia akceptacji Zamówienia przez Klienta na rachunek bankowy Spółki, wskazany
w dokumencie rozliczeniowym przekazanym Klientowi w wiadomości zwrotnej e-mail.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku braku dokonania płatności za dokonane zamówienie w terminie określonym w § 4 ust. 2 Regulaminu. 
 5. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Sprzedający przesyła fakturę VAT drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta, w terminach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
 7. Koszt dostawy usługi cateringowej wynosi 10 złotych brutto Koszt dowozu liczony jest od adresu dostawy, nie od ilości dostarczonych Produktów.
 8. Dostawa Produktów zamówionych w ramach cateringu świątecznego nastąpi:
  1. w przypadku osób, które wskazały adres dostawy na terenie Trójmiasta, powiatu gdańskiego, powiatu puckiego, powiatu wejherowskiego, powiatu kartuskiego, powiatu lęborskiego –
w dniu 23.12.2023 roku do godziny 17:00;
 9. Dostawa odbywa się w sposób kontaktowy, kierowca dostarcza Posiłki pod wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres. Klient zobowiązany jest do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
 10. W przypadku nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością nie zgłoszoną Sprzedawcy w dniu dostawy bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony
do domagania się zwrotu należności za Zamówienie.
 11. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy cateringu świątecznego na siedem dni kalendarzowych przed faktyczną datą dostawy. W przypadku wypowiedzenia, Sprzedawcy przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania zamówienia. Zwrot środków pieniężnych na rzecz Klienta zostanie wykonany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o anulowaniu zamówienia.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy. 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy należy składać w terminie 24 godzin  od dnia odbioru zamówienia. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. 
 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy,  adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu).
  2. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 3. W przypadku nie spełnienia przesłanek w ust. 1 –2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności  za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.

§ 7 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych osobowych lub kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający, uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności strony internetowej, z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania.
 3. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności strony internetowej nie może naruszać praw Klienta. 

§ 8 Prawa Konsumenta

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń  oraz  zasady  dostępu  do  tych  procedur,  dostępne  są  w siedzibach oraz  na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,  do  których  zadań statutowych  należy  ochrona  konsumentów,  Wojewódzkich  Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Klient akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Diety od Brokuła. Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników Diety od Brokuła, a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszy regulaminem będą miały zastosowanie zapisy Regulaminu Serwisu oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).