Diety od Brokuła

Regulamin Cateringu wielkanocnego od Brokuła

§ 1 Definicje

 1. Diety od Brokuła/Spółka/Sprzedawca – Diety od Brokuła Torłop Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000854068, posiadająca NIP: 527-293-32-40.
 2. Adres – oznacza dokładny adres dostawy podany przez  Klienta podczas składania zamówienia, pod który Catering wielkanocny od Brokuła będzie dostarczał dania stanowiące przedmiot zamówienia, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu/mieszkania.
 3. Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, Adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, nazwa firmy, nr NIP w przypadku przedsiębiorstwa.
 4. Formularz internetowy – formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://dietyodbrokula.pl/catering-wielkanocny#formularz.
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z oferty Diety od Brokuła lub zamierzająca z niej korzystać.
 6. Konsument - osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Produkt – posiłek lub zestaw posiłków okolicznościowych (garmażeryjnych) zamówionych przez Klienta (szczegółowy skład różni się w zależności od zamówienia) i dostarczany klientowi do miejsca określonego przez niego.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Diety od Brokuła w zakresie cateringu wielkanocnego.
 9. Regulamin cateringu okolicznościowego - oznacza regulamin świadczenia usług przez Diety od Brokuła w zakresie cateringu okolicznościowego, dostępny pod adresem: https://dietyodbrokula.pl/regulamin-cateringu-okolicznosciowego.
 10. Serwis - witryna prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.dietyodbrokula.pl
 11. Teren Dostawy – oznacza obszar, na którym Sprzedawca realizuje dostawy Produktów.
 12. Umowa – umowa zawierana bezpośrednio ze Sprzedawcą, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż usługi cateringowej.
 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane bezpośrednio u sprzedawcy, za pomocą formularza internetowego, telefonicznie, lub drogą e-mail.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca posiada decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 2. Sprzedawca dostarcza usługi cateringowe w obszarze Terenu Dostawy w zakresie pokrywającym się z Terenem Dostawy cateringu okolicznościowego, zgodnie z Regulaminem cateringu okolicznościowego.
 3. Sprzedawca zapewnia, że posiłki przygotowywane są w warunkach spełniających wymogi sanitarne określone dla punktów gastronomicznych, przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie do pracy z żywnością.
 4. Sprzedawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej i cateringowej.
 5. Sprzedawca zapewnia środek transportu odpowiadający wymogom 
do przewożenia żywności oraz odpowiednie wyposażenie do obsługi usługi cateringowej.
 6. Sprzedawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności cateringowej z rozszerzeniem o wprowadzenie produktu do obrotu.
 7. Posiłki dostarczone będą na zimno, w przeznaczonych do tego, posiadających atest, opakowaniach.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 10. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 11. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:
  Dane osobowe Cel przetwarzania
  Imię i Nazwisko Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach, wystawianie dokumentów
  Numer NIP, nazwa, adres siedziby Wystawianie dokumentów księgowych, jeśli służyć będą realizacji zamówień związanych z prowadzoną działalnością
  Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu
  Numer telefonu Informowanie o szczegółach zamówienia
  Adres dostawy Dostawa produktu

Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Diety od Brokuła określone zostały w Polityce prywatności i obowiązku informacyjnym RODO, dostępnej pod adresem: dietyodbrokula.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies


§ 3 Zamówienie usługi

 1. Dostępna oferta dań wielkanocnych znajduje się w Serwisie pod adresem: https://dietyodbrokula.pl/catering-wielkanocny.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Zamówienia na catering wielkanocny, składane są za pomocą formularza kontaktowego, telefonicznie pod nr tel. +48 58 727 27 37 lub drogą e-mail na adres: okolicznosciowy@dietyodbrokula.pl.
 5. Minimalna wartość zamówienia wynosi 200,00 zł brutto.
 6. W wiadomości e-mail lub w formularzu kontaktowym należy wpisać wszystkie dane dotyczące tego zamówienia:
  1. kogo dotyczy zapytanie: jaki rodzaj podmiotu zamawia catering – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie czy Zamówienie związane jest bezpośrednio z prowadzoną działalnością;
  2. adres na jaki catering ma zostać dostarczony,
  3. zakres cateringu ( wybrane potrawy) oraz ilość porcji.
 7. W odpowiedzi Klient otrzyma zwrotną wiadomość e-mail z podsumowaniem Zamówienia.
 8. Z chwilą akceptacji Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie.
 9. Do ceny Zamówienia dodawany jest koszty dostawy na Adres wskazany przez Klienta w wysokości 10,00 zł brutto. Opłata liczona jest od Adresu dostawy, a nie od ilości dostarczonych Produktów.
 10. W przypadku złożenia kolejnego zamówienia pod adres wskazany przy pierwotnym zamówieniu, Klient nie będzie obciążony dodatkowym kosztem dostawy.

§ 4 Warunki realizacji Umowy i płatności

 1. Zamówienia w zakresie cateringu wielkanocnego przyjmowane są przez Sprzedawcę do dnia 15 marca 2024 roku, do godziny 15.00.
 2. Płatność następuje w formie bezgotówkowej w terminie 3 dni od dnia akceptacji Zamówienia przez Klienta na rachunek bankowy Spółki, wskazany w dokumencie rozliczeniowym przekazanym Klientowi w wiadomości zwrotnej e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku braku dokonania płatności za dokonane zamówienie w terminie określonym w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 4. Sprzedawca przesyła fakturę VAT drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta, w terminach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
 5. Dostawa Produktów zamówionych w ramach cateringu wielkanocnego nastąpi na terenie Trójmiasta, powiatu gdańskiego, powiatu puckiego, powiatu wejherowskiego, powiatu kartuskiego oraz powiatu lęborskiego w dniu 30 marca 2024 roku w godzinach od 8:00 do 17:00.
 6. Sprzedawca zawiadamia klienta telefonicznie na ok. 30 minut przed przybyciem na miejsce dostawy posiłków. Klient ma obowiązek odebrać zamówienie w przeciągu maksymalnie 10 minut od chwili przyjazdu Sprzedawcy pod wskazany adres.
 7. Reklamacje ilościowe dotyczące przedmiotu Umowy, Klient zobowiązany jest zgłosić przy czynności sporządzenia protokołu odbioru podczas dostawy produktów. Reklamacje ilościowe po podpisaniu protokołu nie będą uwzględniane.
 8. W przypadku nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością nie zgłoszoną Sprzedawcy w dniu poprzedzającym dostawę bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie, a także złożenia reklamacji ilościowej zamówienia.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
 2. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy cateringu wielkanocnego na siedem dni kalendarzowych przed faktyczną datą dostawy. Zwrot środków pieniężnych na rzecz Klienta zostanie wykonany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy należy zgłaszać niezwłocznie w formie elektronicznej na adres: okolicznosciowy@dietyodbrokula.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy - Diety od Brokuła Torłop Spółka Komandytowa al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu).
  2. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 3. W przypadku nie spełnienia przesłanek w ust. 1–2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.

§ 7 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych osobowych lub kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający, uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności strony internetowej, z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania.
 3. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności strony internetowej nie może naruszać praw Klienta.

§ 8 Prawa Konsumenta

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Klient akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Diety od Brokuła. Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników Diety od Brokuła, a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszy regulaminem będą miały zastosowanie zapisy Regulaminu Cateringu Okolicznościowego oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).